header top

Informacja dotycząca pomocy materialnej dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 we Włocławku w roku szkolnym 2017/2018

Utworzono: piątek, 01, wrzesień 2017 Marcin Szachowski

pedagog11

STYPENDIUM SZKOLNE

W dniach 01.09.2017 r.- 15.09.2017 r. rodzice uczniów mogą ubiegać się o pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania sięo stypendium szkolne nie może być w roku 2017 większa niż 514 zł netto na jednego członka w rodzinie. Dochód wykazywany jest za miesiąc sierpień. Wnioski można pobrać w szkole lub ze strony internetowej BIP UM Włocławek

Wnioski należy składać do dnia 15.09.2017 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek, pokój 3A.

Świadczenia wychowawcze „500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

ZASIŁEK SZKOLNY

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi lub słuchaczowi, który znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej w szczególności:

1) śmiercią rodzica/ opiekuna prawnego;

2) utratą mienia znacznej wartości;

3) działaniami sił przyrody np. w postaci ognia, huraganu, powodzi, gradu, uderzenia pioruna oraz innych żywiołów;

4) urodzeniem dziecka przez uczennicę;

5) innymi szczególnymi okolicznościami.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od udzielonej uczniowi lub słuchaczowi innej formy pomocy materialnej.

Wniosek pobiera się w szkole (gabinet pedagoga szkolnego) a składa osobiście w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek. Wysokość zasiłku uzależniona jest od sytuacji materialnej, w której znalazł się uczeń. Decyzje
o przyznaniu bądź odmowie wypłaty podejmuje Prezydent Miasta Włocławek lub osoba upoważniona. O tą formę pomocy można ubiegać się przez cały rok szkolny, ale tylko w ciągu dwóch miesięcy od zaistnienia zdarzenia.

>>> REGULAMIN, INFORMATOR, WNIOSKI, DRUKI <<<

Odsłony: 350